تعاریف و اصطلاحاتی که بایستی در مورد ویدئو پروژکتور و دیتاپروژکتور بدانیم ANSI انسی لومن : American National Standards Instituteمؤسسه استاندارد ملی آمریکا، سازمانی عضو ایزوست ...