دستگاه فتوکپی زمانی که مخترع آمریکایی چستر کارلسون (۱۹۰۶-۱۹۶۸) برای ایده ی خود درباره دستگاه فتوکپی در دهه ۱۹۴۰ با برخی از بزرگترین شرکت های ...